Tel.: (+48 22) 522 77 80
E-mail: biuro@puzynowska-kancelaria.com

Zmiany z zakresu prawa pracy w 2018 r.


Emilia Kalecka - Praktykant

 

 

 

Zmiany z zakresu prawa pracy w 2018 r.   

 

Początek stycznia to idealny moment na zasygnalizowanie zmian w prawie wchodzących w życie w nowym 2018 roku. Jak zapewnia się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w najbliższym czasie Kodeks Pracy nie czeka rewolucja. Jednakże jak co roku, pewne zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych nastąpią. Niektóre są jeszcze na etapie prac, ale niektóre są już pewne i o tych drugich chcemy zakomunikować. 

 

 

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców  

 

 

Po pierwsze, w związku z podpisaniem rozporządzenia wykonawczego przez Minister Pracy, od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Jest to związane z dużą nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wchodzącą w życie również pierwszego dnia 2018 r. Zmiany zakładają przede wszystkim, iż  oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych. Praca taka będzie mogła być wykonywana legalnie w okresie sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.   Nowelizacja przyjmuje jednocześnie wprowadzenie zezwolenie na tzw. pracę sezonową, które wydawane będzie przez starostę na okres dziewięciu miesięcy w roku kalendarzowym. Dodatkowo wojewoda wyda zezwolenie na pracę tylko wówczas, gdy wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca, nie będzie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w Polsce. Ponadto przedsiębiorca, który powierza pracę cudzoziemcy zwolnionemu z obowiązku posiadania zezwolenia  na pracę, ma obowiązek zawarcia z nim umowy w formie pisemnej.

 

 

Elektroniczne zwolnienia lekarskie 

 

Od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać tylko zwolnienia w formie elektronicznej (e-ZLA). Tak wystawiane zwolnienia lekarskie, podpisane przy użyciu certyfikatu ZUS, będą automatycznie przekazywane przez system do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli pracodawca założy profil na PUE (obowiązek założenia konta do 31 grudnia 2015r. spoczywał na przedsiębiorcach rozliczających składki ubezpieczeniowe za więcej niż 5 osób) otrzyma od razu wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi zwolnienia i ponadto będzie mógł zobaczyć jego treść. Dla pracownika jest to związane z brakiem obowiązku dostarczania pracodawcy zwolnienia. Płatnik składek, który nie posiada profilu na PUE ZUS otrzyma wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA  od ubezpieczonego.

 

 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

 

 

Minimalne wynagrodzenie w 2018 r., jakie pracodawca będzie zobowiązany wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wyniesie 2100 zł brutto, czyli o 5 % więcej niż obecnie. Minimalna stawka na umowie-zleceniu również uległa waloryzacji i ostatecznie wynosić będzie 13,70 zł brutto za godzinę pracy.

 

 

Zasady finansowania prewencji wypadkowej

Prezydent podpisał już ustawę zmieniającą ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Nowelizacja zakłada sprecyzowanie zasad i trybu przyznawania dofinansowania przez ZUS ze środków publicznych tzw. prewencji wypadkowej, a także przyznaje Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy możliwość weryfikacji merytorycznej projektów w tym zakresie. Wejście w życie nowych przepisów przypada na 1 stycznia 2018 roku. 

 

 

Co najmniej dwie wolne niedziele w miesiącu

 

 

Jedyna zmiana w Kodeksie Pracy, która na ten moment wchodzi w życie z nowym rokiem to nowelizacja art. 151 ze zn. 12 w związku z zakazem handlu w niedziele. Wynika z niej, iż osobie pracującej w niedziele przysługują co najmniej dwie wolne niedziele od pracy w miesiącu. Nie dotyczy to osób pracujących według systemu czasu pracy z art. 144 KP, czyli tzw. systemu pracy weekendowej. 

 

 

Czas pracy oraz urlopy nauczycieli

 

 

W związku z opublikowaniem 7 października 2017 r. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji od 1 stycznia uległa również tzw. Karta Nauczyciela, a w niej między innymi kwestie dotyczące czasu pracy, urlopów i praw rodzicielskich nauczycieli. Przede wszystkim określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w wysokości 22 godzin. Ponadto wskazano 35 dni urlopu dla dyrektora szkoły oraz koniec z dniami opieki nad dzieckiem wykorzystywanymi na godziny, a nie dnie - prawodawca jako motyw takiej zmiany wskazuje dobro uczniów. Co więcej, obecnie Karta Nauczyciela nie zawiera wprost prawa do urlopu uzupełniającego w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego. Od stycznia ulegnie to zmianie. Dodatkowo od 1 stycznia 2018 r. urlop zdrowotny będzie przysługiwać już po 7 latach pracy na pół etatu, lecz wyłącznie w sytuacji choroby zawodowej lub leczenia uzdrowiskowego. Co wreszcie ważne - nowa Karta Nauczyciela zakłada obowiązek zatrudniania wszystkich nauczycieli tylko na podstawie umowy o pracę.

 

Do góry
Script logo