Tel.: (+48 22) 522 77 80
E-mail: biuro@puzynowska-kancelaria.com

Zmiany od 1 czerwca 2017r. w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

 
Emilia Kalecka - Praktykant
 
W dniu dzisiejszym, tj. 1 czerwca 2017 roku wchodzą w życie rewolucyjne zmiany dotyczące ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.  Przypomnijmy, iż specyfika pracy tymczasowej polega na współwystępowaniu w stosunku prawnym trzech podmiotów: pracownika, pracodawcy użytkownika, który powierza pracownikowi zadania do wykonania i agencji pracy tymczasowej, która jest pracodawcą w rozumieniu administracyjnym.
 
Poniżej sygnalizujemy najważniejsze zmiany:
 
 
 
 

 

Limit zatrudniania tego samego pracownika tymczasowego u pracodawcy użytkownika

 

 

 
Pracownik tymczasowy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy może być delegowany przez agencję do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy. Od 1 czerwca nastąpiło doprecyzowanie, iż pracownik tymczasowy nie będzie mógł pracować na rzecz danego pracodawcy użytkownika dłużej niż 18 miesięcy, niezależnie od tego, czy jest kierowany do pracy przez jedną czy kilka agencji.
 
 

 

Ewidencja osób wykonujących pracę tymczasową

 

 
Zmiany ustawy wprowadzają nowy obowiązek dla pracodawcy użytkownika, który od tej pory musi prowadzić ewidencje osób wykonujących pracę tymczasową. Ma być ona przechowywana nie tylko przez okres jej prowadzenia, ale także w ciągu 36 miesięcy po okresie wykonywania pracy. Forma jest dowolna – papierowa lub elektroniczna.
 
 

 

Uzgodnienie wynagrodzenia lub ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

 

Dodano przepis ustalający dokładne zasady naliczania wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu z tytułu niewykorzystanego urlopu. Do tej pory nie było to uregulowane w sposób tak szczegółowy. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy jest od teraz obliczane na podstawie wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres 3 miesięcy (łącznie z kolejnych 90 dni) poprzedzających miesiąc wykorzystania urlopu, przy czym bierzemy pod uwagę wynagrodzenie wypłacone w tym czasie przypadającym w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym pracownik korzysta z urlopu. Pierwszym krokiem jest uzyskanie wartośsci jednej godziny pracy. W tym celu dzielimy wynagrodzenie z okresu 3 miesięcy przez liczbę przepracowanych w tym czasie godzin. Następnie uzyskaną liczbę mnożymy przez liczbę godzin, w czasie których pracownik tymczasowy wykonywałby pracę, gdyby nie korzystał z urlopu.

Natomiast ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy obliczamy również w oparciu o wynagrodzenie z 3 miesięcy (łącznie z kolejnych 90 dni) poprzedzających miesiąc wypłaty ekwiwalentu, dotyczących wykonywania pracy na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika, przypadający w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym należy wypłacić ekwiwalent. W tym celu owe wynagrodzenie z 3 miesięcy dzielimy przez liczbę godzin, w czasie których w tym okresie pracownik wykonywał pracę. Kolejny krok to pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę godzin urlopu za który należy się ekwiwalent pieniężny. Jeżeli praca jest dokonywana w pełnym wymiarze to jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z niepełnym wymiarem czasu pracy, liczba godzin jest dostosowana proporcjonalnie do danego wymiaru.
 
 

 

Ochrona pracownic tymczasowych w ciąży  
 
Nowelizacja przynosi nam również większa niż dotychczas ochronę pracownic w ciąży wykonujących pracę tymczasową. Ustawodawca uchylając art. 13 ust. 3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, który wyłączał możliwość stosowania wobec pracownic tymczasowych art. 177 §3 Kodeksu pracy, powoduje, iż od 1 czerwca przedłużamy z mocy prawa umowy takich pracownic do dnia porodu, jeżeli mogłoby dojść do ich rozwiązania po upływie 3 miesiąca ciąży.
 

 

 

 

Rozszerzenie obowiązku informacyjnego

 

 

Od 1 czerwca jest w ustawie sformułowany obowiązek pracodawcy użytkownika do przekazania na piśmie agencji pracy tymczasowej nie tylko informacji o wynagrodzeniu za pracę pracownika tymczasowego, ale również informacji o wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania i o ich zmianach. Dodatkowo na wniosek agencji pracy tymczasowej pracodawca użytkownik będzie zobowiązany do przedstawienia tych regulacji do wglądu. 

 

 

 

Odpowiedzialność agencji i pracodawcy użytkownika za nieprzestrzeganie ustawy
 
Do tej pory mieliśmy wąski katalog przypadków objętych sankcjami za nieprzestrzeganie przepisów przez agencje pracy tymczasowej i pracodawców użytkowników. Znowelizowane przepisy natomiast zaostrzają odpowiedzialność agencji tymczasowej i pracodawcy użytkownika. Dodatkowo celem zwiększenia efektywności wprowadzono wysokość grzywny na takim samym poziomie jak to jest w Kodeksie pracy - od 1 000 do 30 000 zł.

 

 
 
W uzasadnieniu do projektu zmiany ustawy jako główne cele podane przez ustawodawce możemy znaleźć podniesienie standardów pracy tymczasowej, warunków zatrudniania takich pracowników oraz bezpieczeństwa prawnego pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji pracy tymczasowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Do góry
Script logo