Tel.: (+48 22) 522 77 80
E-mail: biuro@puzynowska-kancelaria.com

ZAKRES NASZEGO WSPARCIA

Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Zakres naszych usług obejmuje między innymi opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich, zatrudnianie cudzoziemców, przygotowywanie i przeprowadzenie zwolnień grupowych i indywidualnych, prowadzenie sporów sądowych w sprawach pracowniczych, ochronę przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację, jak też restrukturyzację zatrudnienia. 

Mamy podejście nie tylko prawne, ale również biznesowe, identyfikujące potrzeby Klienta, zarządzając ryzykami prawnymi oraz wspierając projekty dotyczące optymalizacji kosztowej.

Zakres naszego wsparcia obejmuje m.in.: 

 • prowadzenie sporów sądowych w sprawach pracowniczych,
 • bieżącą obsługę przedsiębiorców w zakresie prawa pracy,
 • przygotowanie indywidualnych umów o pracę, umów współpracy, o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich, klauzul dotyczących przeniesienia praw majątkowych do utworów pracowniczych, porozumień, dokumentów rozwiązujących stosunek pracy,
 • przygotowanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • audyty w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej - employment due dilligence,
 • wdrażanie procedury przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę,
 • restrukturyzację zatrudnienia, w szczególności wdrażanie procedury zwolnień grupowych,
 • optymalizację kosztów zatrudnienia,
 • outsourcing, outplacement pracowników,
 • doradztwo w zakresie międzynarodowej mobilności pracowników i zatrudnienia zarówno w obrębie jak i poza Unią Europejską - global mobility,
 • opracowywanie procedur wewnętrznych, zasad etyki w środowisku pracy, procedur whistleblowing, procedur związanych z monitoringiem w miejscu pracy,
 • doradztwo w zakresie zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych, pakietów socjalnych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników,
 • uczestnictwo w negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi i innymi przedstawicielami pracowników,
 • wsparcie pracodawców przy tworzeniu procedur anty-mobbingowych i anty-dyskryminacyjnych,
 • kontrolę legalności wewnętrznych procedur ochrony danych osobowych,
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • szkolenia i warsztaty z zakresu prawa pracy.
Script logo