Tel.: (+48 22) 522 77 80
E-mail: biuro@puzynowska-kancelaria.com

Świadectwa pracy - co nowego?

 
Maria Szczęsna – aplikantka adwokacka
 
Nowe Rozporządzenie jest następstwem wprowadzenia ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, czyli części tzw. pakietu rządowego „100 zmian dla firm”, która również obowiązuje od 1 stycznia. Najbardziej istotne zmiany dotyczą zakresu informacji, które mają zostać podane w świadectwie oraz terminu jego wydania. Zaczął obowiązywać również nowy wzór świadectwa.
 
Nowa treść świadectwa
 
Oprócz dotychczasowych elementów świadectwa pracy, pojawiły się też nowe. W treści świadectwa konieczne będzie m.in. podanie wszystkich imion pracownika, a nie jak dotychczas tylko jednego. Pracodawca będzie też musiał wskazać tryb i podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W świadectwie będzie mogła pojawić się informacja o ewentualnym wykorzystaniu przez pracownika urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego. Kolejnym istotnym dodatkiem jest wprowadzenie do świadectwa pracy informacji o okresie, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o którym mowa w art. 186§ 1 pkt 2 kodeksu pracy. Dzięki temu kolejny pracodawca będzie wiedział, czy pracownik chcący skorzystać z urlopu wychowawczego, który złożył wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, wciąż podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem.  
 
Zmiana terminów wydania świadectwa pracy
 
Istotną zmianą w samym kodeksie pracy jest nałożenie na pracodawcę obowiązku niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pod warunkiem jednak, że nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego. W Rozporządzeniu wyjaśnione zostało, że „niezwłocznie” oznacza w tym wypadku dzień, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.
 
Co jeśli pracownik czy też osoba przez niego upoważniona nie będzie mogła osobiście odebrać świadectwa? Wątpliwości rozwiewa samo Rozporządzenie, w którym zostało wskazane, że jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracownikowi albo takiej osobie nie będzie możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręcza je w inny sposób. 
 
Co w sytuacji, w której pracodawca nawiąże z tym samym pracownikiem kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy? W takim przypadku, pracodawca zobowiązany jest wydać świadectwo pracy wyłącznie na wniosek pracownika, który ten może złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Wniosek taki pracownik ma prawo złożyć w każdym czasie. Jeżeli taki wniosek zostanie złożony, pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Nowością jest to, że wniosek może dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego tylko poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Ta nowa regulacja jest znacznym ułatwieniem dla pracodawców zatrudniających pracowników na umowach na czas określony, ponieważ pozwala im na wydanie jednego zbiorczego świadectwa za wszystkie okresy zatrudnienia zamiast  wielu pojedynczych za każdy z nich.
 
Od kiedy wydawać nowe świadectwa pracy?
 
Pracodawcy mają od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązek wydawania świadectw w oparciu o zmienione przepisy kodeksu pracy oraz nowego Rozporządzenia. Przepisy przejściowe możemy znaleźć w art. 22 Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Zgodnie z nimi, jeżeli w dniu wejścia w życie nowych przepisów, tj. 1 stycznia 2017 r. nie upłynął jeszcze termin do wydania świadectwa pracy na podstawie przepisów dotychczas obowiązujących, wówczas pracodawca ma obowiązek wydania świadectw pracy za wszystkie zakończone na dzień 1 stycznia 2017 r. okresy zatrudnienia, za które pracownik takich świadectw nie dostał. Pracodawca ma na to czas do końca czerwca 2017 r.
 
Natomiast, jeszcze przed upływem 6 miesięcy od dnia wejścia życie nowych regulacji, czyli przed końcem czerwca 2017 r., pracownik może żądać wydania świadectwa pracy za zakończone w dniu wejścia w życie ustawy okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwo pracy. Pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika w tej sprawie.
 
Do wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umów o pracę na okres próbny lub na czas określony, które trwają w dniu wejścia nowych przepisów, stosuje się już nowe regulacje.
 

 

 
Do góry
Script logo