Tel.: (+48 22) 522 77 80
E-mail: biuro@puzynowska-kancelaria.com

Podanie nieprawdziwych informacji w raporcie, czyli kilka słów o zwolnieniu dyscyplinarnym

 Karolina Misiewicz, aplikant radcowski
 
 
„Nieprawdziwe informacje w sprawozdaniu przedstawiciela medycznego mogą być podstawą rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia” – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 stycznia 2014 r. (II PK 50/13). Poniżej stan faktyczny oraz rozstrzygnięcie. Warto zauważyć, że na niekorzyść pracownika, jak wskazano w uzasadnieniu, przemawia nie tyle fakt, że spotkania nie miały miejsca, co umyślne podanie pracodawcy informacji niezgodnych z prawdą.

Stan faktyczny
 
Powódka była związana z pracodawcą przez ponad dziesięć lat, ostatnio na stanowisku starszego przedstawiciela medycznego. Jej podstawowym zadaniem była promocja produktów pracodawcy, w szczególności w trakcie prywatnych spotkań z lekarzami. Każdego dnia zobowiązana była wysłać raport zawierający wykaz odbytych wizyt. Przez wiele lat z powierzonych zadań powódka wywiązywała się bardzo dobrze. W sierpniu 2011 roku wskazała ona nieprawdziwe informacje o odbyciu wizyt, które w rzeczywistości nie miały miejsca. W konsekwencji pracodawca zdecydował się na rozwiązanie z nią umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Rozstrzygnięcie sądu
 
Sąd Rejonowy oddalił powództwo. Z kolei Sąd Okręgowy przyznał powódce rację i zasądził na jej rzecz odszkodowanie wraz z odsetkami oraz koszty postępowania. Sąd Najwyższy uznając, że sąd II instancji dokonał niewłaściwej wykładni art. 52 § 1 pkt. 1 K.p., uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Jak zaznaczył w treści uzasadnienia „Pracodawca ponosi ryzyko osobowe związane z przydatnością pracowników i z tego tytułu powinien liczyć się z uszczerbkami powstałymi wskutek ich nieprzydatności lub niedbałego wykonywania pracy. Nie ma on natomiast obowiązku tolerowania umyślnego naruszania podstawowych obowiązków przez pracownika. W rozpoznawanej sprawie podstawą rozwiązania umowy bez wypowiedzenia nie jest fakt nieodbycia spotkań z lekarzami, lecz złożenie pracodawcy nieprawdziwych informacji o ich odbyciu.”
 
Pełna treść orzeczenia tutaj
Do góry
Script logo