Tel.: (+48 22) 522 77 80
E-mail: biuro@puzynowska-kancelaria.com

Ostatnie zmiany w prawie pracy

Nicola Zięba, aplikantka radcowska
 
Zmiany w kodeksie pracy obowiązujące od 3 sierpnia 2016 r.:
 
  • Art. 176 § 1 k.p. otrzymał nowe brzmienie, które zakazuje zatrudniania kobiet przy niektórych pracach uznawanych za szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla ich zdrowia, ale tylko wtedy, gdy są w ciąży lub karmią piersią.
Poprzednio przepis ten przewidywał zakaz pracy uciążliwej lub szkodliwej dla wszystkich kobiet. Oczywiście tego rodzaju ustawodawstwo ma na celu ochronę zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących. Są to przepisy o charakterze norm bezwzględnie obowiązujących (ius cogens), a zatem nie można zmienić ich oświadczeniem woli stron stosunku pracy, nawet przy zgodzie pracownicy.
 
Wykaz prac uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia został określony Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, Dz.U. 1996 Nr 114, poz. 545.
 
  • Art. 179 k.p. w § 1 i 2 otrzymał następujące brzmienie:
§ 1. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 176 § 2, wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.
§ 2. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pozostałych pracach wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 176 § 2 jest obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.
 

 

Zmiany w kodeksie pracy obowiązujące od 1 września 2016 r.:
 
  • Art. 29 § 2 k.p. uzyskał następujące brzmienie: „Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków”.
Wprowadzenie tej zmiany ma stanowić remedium na tzw. „syndrom pierwszej dniówki”. Polegał on na tym, że pracodawcy często nie sporządzali umów o pracę na piśmie, zaś przy kontroli Państwowej Inspekcji Pracy zasłaniali się argumentem, że to pierwszy dzień pracy danego pracownika, a zatem termin na sporządzenie umowy jeszcze nie minął.
 
Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego artykułu może skutkować nałożeniem na pracodawcę kary grzywny w wysokości od 1 000 złotych do 30 000 złotych – art. 281 pkt 2 k.p.
 
  •  Art. 104.3 § 2 k.p. otrzymał następujące brzmienie: „Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy.”
Poprzednio przepis statuował obowiązek zapoznania pracownika z treścią regulaminu przed rozpoczęciem przez niego pracy.
 

Należy zaznaczyć, że zapoznanie z regulaminem oznacza coś więcej niż "podanie do wiadomości". Pracodawca powinien nie tylko udostępnić pracownikowi egzemplarz regulaminu, ale także – w razie konieczności - objaśnić jego treść. Niektórzy przedstawiciele doktryny prawniczej podnoszą, że w miarę potrzeby pracodawca powinien sprawdzić także znajomość przez pracownika postanowień regulaminu (!) - Kodeks pracy. Komentarz prof. dr hab. Jerzy Wratny, rok 2016, wydanie: 6. 

Do góry
Script logo