Tel.: (+48 22) 522 77 80
E-mail: biuro@puzynowska-kancelaria.com

Nowe przepisy w Kodeksie pracy - monitoring

Emilia Kalecka - Praktykant

 

Nowe przepisy w Kodeksie pracy - monitoring

 

 

 

W dniu wczorajszym (tj. 22 maja 2018 r.) Prezydent RP podpisał nową ustawę o ochronie danych osobowych, która jednocześnie wprowadza zmiany w Kodeksie pracy. Zmiany wejdą w życie dnia 25 maja 2018 r., a więc tego samego dnia którego zacznie obowiązywać Rozporządzenie o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej (RODO).

 

 

 

Monitoring w zakładzie pracy

 

Precyzując, ww. ustawa wprowadza dwa nowe artykuły: 222 oraz 22Kodeksu pracy. Pierwszy z wymienionych dotyczy monitoringu stosowanego przez pracodawcę. Po pierwsze wskazane zostały przesłanki w ramach których pracodawca może zdecydować się na zainstalowanie monitoringu w zakładzie pracy. Mianowicie może to zrobić jeżeli jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Po drugie, monitoring nie może obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni, czy pomieszczeń związków zawodowych, chyba że jest to niezbędne do realizacji celów wymienionych powyżej, przy czym nie może naruszać godności oraz dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych.  Ponadto, bardzo istotną informacją z punktu widzenia pracodawcy jest fakt, iż nagrania obrazu z monitoringu można przetwarzać wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane  i pracodawca będzie mógł je przechowywać przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Po upływie tego terminu nagrania będą musiały zostać zniszczone. Oczywiście wyjątek stanowią tu sytuacje, w których nagranie może stanowić dowód w danym postępowaniu.

W myśl art. 22par. 6 Kodeksu pracy cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym lub regulaminie pracy albo obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Informacje te musza być na piśmie przekazane każdemu pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy. Co więcej, poinformowanie pracowników o zamiarze wprowadzenia monitoringu nie może mieć miejsca później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. Zgodnie z par. 9 omawianego przepisu pracodawca musi oznaczyć pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny.

 

Monitoring poczty elektronicznej pracownika

 

Natomiast nowo wprowadzony art. 22Kodeksu pracy dotyczy monitorowania służbowej poczty elektronicznej pracownika. Ustawodawca daje taką możliwość pracodawcy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy. Należy jednak podkreślić, że nie może to naruszać tajemnicy korespondencji pracownika i innych dóbr osobistych. Ponadto, w zakresie tym odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące monitoringu, tj. art. 22par 6 - 10 Kodeksu pracy, a więc konieczne będzie również zawarcie odpowiednich ustaleń w regulaminie pracy, poinformowanie pracowników oraz oznaczenie monitorowanego terenu.

 

 

Do góry
Script logo