Tel.: (+48 22) 522 77 80
E-mail: biuro@puzynowska-kancelaria.com

Elastyczne formy wykonywania pracy dla pracowników rodziców dzieci niepełnosprawnych

Julia Kwasek - Radca prawny

 

 

Elastyczne formy wykonywania pracy dla pracowników rodziców dzieci niepełnosprawnych

 

 
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niekórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076) (dalej zwana "Ustawą") wprowadziła zmiany, które zwiększył elastyczność przepisów Kodeksu pracy w zakrsie organizacji czasu pracy niektórych pracowników.

 

 

Zmiany te mają na celu ułatwienie godzenia obowiązków zawodowych i rodzicielskich w szczególności:

  •  kobiet w ciąży powikłanej;
  •  rodziców dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
  •  rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

   

 

Kto może złożyć wniosek o  wykonywanie pracy formie telepracy, w systemie przerywanego czasu pracy lub zastosowanie indywidualnego lub ruchomego czasu pracy?

 

Od dnia 6 czerwca 2018 r. pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku:

  • pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o zdiagnozowaniu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej jego  życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
  •  pracownika-rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 i 1000).

 

 Pracownik-małżonek albo pracownik-rodzic dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej

 

 

 

Dodatkowo wniosek o wykonywanie pracy w systemie przerywanego czasu pracy lub ruchomego albo indywidualnego rozkładu czasu pracy może złożyć również pracownik-małżonek albo pracownik-rodzic dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej.

 

 

 

 

W jakiej formie pracownik powinien złożyć wniosek?

 

 

Wniosek może być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

 

 

Kiedy pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku?

 

W opisanych powyżej przypadkach pracodawca ma prawo odmówić uwzględnienia wniosku, jedynie wtedy, gdy jego uwzględnienie byłoby niemożliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Przyczyna odmowy musi zostać wskazana pracownikowi na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej.

 

 

Uwaga na zarzut dyskryminacji

 

W przypadku odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca musi liczyć się z możliwym zarzutem dyskryminacji. Pracownik będzie mógł zakwestionować zasadność i prawdziwość przyczyn, których w ocenie pracodawcy uzasadniają brak udzielenia zgody na wykonywanie pracy w sposób opisany powyżej.

 

 

W takim przypadku pracownik ma prawo do złożenia pozwu przeciwko pracodawcy z tytułu dyskryminacji oraz ubiegać się przed sądem o usunięcie naruszeń oraz zapłatę odpowiedniego odszkodowania.

 

 

Dlatego też niezwykle ważne jest, aby odmowa uwzględnienia wniosku została rzetelnie i obszernie uzasadniona przez pracodawcę.

 

Do góry
Script logo