Tel.: (+48 22) 522 77 80
E-mail: biuro@puzynowska-kancelaria.com

Czy zezwolenie na pracę zawsze jest konieczne, czyli kilka słów o oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

Karolina Misiewicz, aplikant radcowski
 
Przedsiębiorca poszukuje pracowników. Na lokalnym rynku pracy nie znajduje jednak osób spełniających jego oczekiwania oraz gotowych podjąć zatrudnienie od zaraz. Jako wyjście z sytuacji rozważa zaangażowanie cudzoziemców, obawia się jednak, że taka procedura będzie czasochłonna i kosztowna. Czy słusznie?
 
Wyjściem z sytuacji może być skorzystanie z tzw. procedury uproszczonej, tj. zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Rozwiązanie takie wprowadzono rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 95).
 
Na podstawie oświadczenia zaangażować można wyłącznie cudzoziemców będących obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy. Zatrudnienie jest ograniczone w czasie - na podstawie oświadczenia cudzoziemiec może wykonywać pracę przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu. Zaletą jest jednak krotki czas rejestracji oświadczenia, zazwyczaj ma to miejsce tego samego dnia. W Warszawie Urząd Pracy zastrzega, że może to potrwać do dziesięciu dni od momentu złożenia. Co więcej, procedura rejestracji jest bezpłatna. Z tych też względów, oświadczenie może być dobrym rozwiązaniem, gdy nie ma czasu na uzyskanie zezwolenia na pracę, w modelu najpierw oświadczenie – później zezwolenie.
 
Oświadczenie, którego oryginał otrzymuje cudzoziemiec, stanowi podstawę do ubiegania się o wizę pobytową w celu wykonywania pracy, gdy przyszły pracownik przebywa zagranicą, albo zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli już jest w Polsce.
 
W praktyce zdarza się, że cudzoziemiec ostatecznie nie zostanie zatrudniony przez przedsiębiorcę, który figuruje w treści oświadczenia. Z różnych powodów. W takiej sytuacji, gdy cudzoziemiec jest już na terytorium Polski, może on znaleźć innego pracodawcę. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby został on zatrudniony. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać o rejestracji cudzoziemca. Niedopełnienie tego obowiązku oznacza, że pracuje on nielegalnie, co w przypadku kontroli Straży Granicznej grozi grzywną nie niższą niż trzy tysiące złotych.
Do góry
Script logo