Tel.: (+48 22) 522 77 80
E-mail: biuro@puzynowska-kancelaria.com

BLOG

Zmiany w prawie pracy cz. 3 - ustawa o związkach zawodowych »

[11/02/2019]

Dużą rewolucję od stycznia 2019 r. spotkała ustawa o związkach zawodowych. 

Poniżej podkreślamy najważniejsze różnice między starym, a nowym stanem prawnym.

Zmiany w prawie pracy od 2019 r. cz. 2 - ustawa o pracowniczych planach kapitałowych »

[20/12/2018]

Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy część 2 artykułu „Zmiany w prawie pracy od 2019 r.”.

Dokładnie miesiąc temu Prezydent podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „PPK”). Pracownicze plany kapitałowe w niektórych przypadkach zaczną obowiązywać już od lipca 2019 r. dlatego tematykę tę powinni przyswoić zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

Zmiany w prawie pracy od 2019 r. cz. 1 - ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją »

[30/11/2018]

Rząd chwilowo wycofał się z uchwalenia nowego Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak, że w 2019 r. nie czekają nas żadne zmiany. W związku z tym, że zbliża się koniec roku rozpoczynamy cykl artykułów, dzięki krórym będą się mogli Państwo zapoznać z nowościami wchodzącymi od 2019 r. z zakresu prawa pracy.

Elastyczne formy wykonywania pracy dla pracowników rodziców dzieci niepełnosprawnych »

[ 14/08/2018]

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niekórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076) (dalej zwana "Ustawą") wprowadziła zmiany, które zwiększył elastyczność przepisów Kodeksu pracy w zakrsie organizacji czasu pracy niektórych pracowników.

Godziny nadliczbowe, a dyżur medyczny »

[07/08/2018]

W związku z tym, iż godziny nadliczbowe i dyżur medyczny są często mylone i utożsamiane, warto zastanowić się nad różnicami występującymi między nimi. Zwłaszcza, że relacja tych dwóch pojęć budzi polemikę, która negatywnie wpływa na organizacje czasu pracy w podmiotach leczniczych.  

Zakaz handlu w niedziele i święta »

[ 28/06/2018]

W dniu 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305) (dalej zwana "Ustawą").

Ustawa określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta. Przy czym przez święta należy rozumieć wszystkie dni wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

Nowe przepisy w Kodeksie pracy - monitoring »

[ 23/05/2018]

W dniu wczorajszym (tj. 22 maja 2018 r.) Prezydent RP podpisał nową ustawę o ochronie danych osobowych, która jednocześnie wprowadza zmiany w Kodeksie pracy. Zmiany wejdą w życie dnia 25 maja 2018 r., a więc tego samego dnia którego zacznie obowiązywać Rozporządzenie o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej (RODO).

Sytuacja rodzica wracającego po urlopie wychowawczym »

[16/03/2018]

Pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego. Czy mimo to można wypowiedzieć takiemu pracownikowi umowę o pracę?

Zmiany z zakresu prawa pracy w 2018 r. »

[03/01/2018]

Początek stycznia to idealny moment na zasygnalizowanie zmian w prawie wchodzących w życie w nowym 2018 roku. Jak zapewnia się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w najbliższym czasie Kodeks Pracy nie czeka rewolucja. Jednakże jak co roku, pewne zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych nastąpią. Niektóre są jeszcze na etapie prac, ale niektóre są już pewne i o tych drugich chcemy zakomunikować.

Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych 2018 r. »

[09/11/2017]

25 maja 2018 roku czeka nas rewolucyjna zmiana dotycząca ochrony danych osobowych pracowników, co jest następstwem wejścia tego dnia do polskiego porządku prawnego Rozporządzenia Unii Europejskiej, zwane „RODO” (rozporządzenie 2016/679).

Odwołanie pracownika przez pracodawcę z urlopu »

[20/06/2017]

Przerwanie przez pracodawcę urlopu pracownika reguluje art. 167 kodeksu pracy i należy do wyjątków od zasady przysługiwania pracownikowi nieprzerwanego urlopu z art. 152 k.p.

Problematyka terminologii zawodu medycznego »

[02/06/2017]

Kwestia wyodrębnienia zawodów medycznych sposród pozostałych zawodów nie jest oczywista i jednoznaczna. Uporządkowanie tego terminu jest istotne dla merytorycznego zakresu prawa medycznego. 

Zmiany od 1 czerwca 2017r. w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych »

[01/06/2017]

W dniu dzisiejszym, tj. 1 czerwca 2017 roku wchodzą w życie rewolucyjne zmiany dotyczące ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Dłuższy okres na odwołanie od wypowiedzenia – zmiana od 2017 roku »

[13/04/2017]

Z  dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadzając tym samym istotne modyfikacje w kodeksie pracy.

Świadectwa pracy - co nowego? »

[17/01/2017]

Pracodawców powinny zainteresować nowe przepisy dotyczące świadectw pracy. 1 stycznia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. 

Nowy kodeks pracy? »

[15/12/2016]
 
Trwają intensywne prace Komisji Kodyfikacyjnej nad nowym kodeksem pracy oraz tak zwanym kodeksem zbiorowego prawa pracy. Czy czeka nas rewolucja?

System czasu pracy w umowie o pracę i informacji przekazywanej pracownikowi w ciągu 7 dni od jej zawarcia »

[17/11/2016]
 
Czy pracodawca ma prawny obowiązek zawierania informacji o – innym niż podstawowym - systemie czasu pracy w umowie o pracę lub informacji, którą powinien przekazać pracownikowi w ciągu 7 dni od jej zawarcia? 

Ostatnie zmiany w prawie pracy »

[16/11/2016]
 
W jednym z ostatnich wpisów przedstawiliśmy Państwu zmiany wprowadzone ustawą z 25 czerwca 2015 r. Dziś przedstawiamy kolejne istotne zmiany, które obowiązują kolejno od 3 sierpnia i 1 września 2016 r. 

Ustawodawca zwiększa rolę mediacji »

[6/4/2016]
 
Mediacja to jedna z form polubownego rozwiązywania sporu. Nie rzadko szybsza i mniej kosztowna niż tradycyjne postępowanie przed sądem. Od 1 stycznia br. weszła w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawodawca wprowadza tym samym znaczące zmiany m.in. w Kodeksie postępowania cywilnego, chcąc zachęcić strony postępowania do rozwiązania sporu prawnego właśnie za pomocą mediacji. Czy mediacja stanie się konkurentką postępowania sądowego?  

Instrumenty ochrony prawnej dyskryminowanego zleceniobiorcy (lub innego podmiotu zatrudnionego na podstawach pozapracowniczych) »

[4/1/2016] 
 
Dyskryminacja zleceniobiorców i innych podmiotów zatrudnionych na podstawach pozapracowniczych to sytuacja nierzadka. Co mogą zrobić, by uchronić sie przed niezgodnymi z prawem praktykami pracodawcy? 

Jak zmieni się prawo pracy w 2016 roku? »

[29/09/2015]
 
22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, której zmiany polegają w szczególności na ograniczeniu nieuzasadnionych działań pracodawców związanych ze stosowaniem umów na czas określony.

Przynależność do związków nie tylko dla pracowników, czyli kilka słów o wyroku TK »

[11/06/2015]
 
W ubiegłym tygodniu, w wyroku o sygn. akt K 1/13, Trybunał Konstytucyjny orzekł m.in., że „art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167) w zakresie, w jakim ogranicza wolność tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osobom wykonującym pracę zarobkową niewymienionym w tym przepisie, jest niezgodny z art. 59 ust. 1 w związku z art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.
 

Proszę nam o sobie opowiedzieć, czyli kilka słów o tym, o co można zapytać kandydata »

[21/05/2015]

 
Wybór Edyty Biela-Jomaa, specjalisty z zakresu prawa pracy, na nowego GIODO jest dobrym pretekstem, żeby przyjrzeć się ochronie danych osobowych w szeroko rozumianym obszarze pracy. Jednym z kluczowych momentów, w którym pojawia się problem ochrony danych osobowych jest już etap rekrutacji kandydatów. Warto zatem zadać pytanie, jakich informacji można żądać pracodawca szukając nowego narybku do firmy?

Lojalność pracowników a przejęcie zakładu pracy, czyli kilka słów o zakazie konkurencji »

[07/05/2015]

 
Doszło do przejścia zakładu pracy, w którym część pracowników zawarła z pracodawcą umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Jedna z pracownic zdecydowała się zrezygnować z zatrudniania w firmie. Po rozwiązaniu umowy o pracę wystąpiła o wypłatę odszkodowania z tytułu powstrzymania się od podjęcia działalności konkurencyjnej, spotkała się jednak z odmową. W związku z czym pojawiło się pytanie, czy nowy pracodawca jest związany zawartymi przez poprzednika umowami o zakazie konkurencji?

Czy zezwolenie na pracę zawsze jest konieczne, czyli kilka słów o oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi »

[02/04/2015]

 
Przedsiębiorca poszukuje pracowników. Na lokalnym rynku pracy nie znajduje jednak osób spełniających jego oczekiwania oraz gotowych podjąć zatrudnienie od zaraz. Jako wyjście z sytuacji rozważa zaangażowanie cudzoziemców, obawia się jednak, że taka procedura będzie czasochłonna i kosztowna. Czy słusznie?

Podanie nieprawdziwych informacji w raporcie, czyli kilka słów o zwolnieniu dyscyplinarnym »

[26/03/2015]

 „Nieprawdziwe informacje w sprawozdaniu przedstawiciela medycznego mogą być podstawą rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia” – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 stycznia 2014 r. (II PK 50/13). Poniżej stan faktyczny oraz rozstrzygnięcie. Warto zauważyć, że na niekorzyść pracownika, jak wskazano w uzasadnieniu, przemawia nie tyle fakt, że spotkania nie miały miejsca, co umyślne podanie pracodawcy informacji niezgodnych z prawdą.

8,50 euro za godzinę, czyli kilka słów o zamieszaniu wokół niemieckiej płacy minimalnej »

[19/03/2015] 
Przedsiębiorca prowadzi niedużą, zatrudniającą mniej niż dziewięć osób firmę transportową. Załadunek jest w jednej z podwarszawskich miejscowości, a wyładunek najczęściej w kilku miejscach we Francji. Najszybsza i najkrótsza droga prowadzi przez Niemcy. Czy w związku z wprowadzeniem u naszych zachodnich sąsiadów powszechnej płacy minimalnej będzie musiał dostosować pensję swoich pracowników do przepisów zza Odry?

Pracodawca wychodzi na polowanie, czyli kilka słów o employee poaching »

[12/03/2015] 
Międzynarodowy koncern wchodzi na polski rynek, zaczyna się rekrutacja pracowników. Część wakatów udaje się zapełnić dość szybko, część z mniejszą łatwością, ale i tutaj znajdują się chętni, w których można dostrzec potencjał budzący nadzieję, że dopasują się do struktury. Pozostają trzy kluczowe stanowiska w jednym z działów wymagających specjalistycznej wiedzy. Gdzie lepiej znaleźć brakujące ogniwa, jak u konkurencji, tym bardziej, że przejmując kluczowych pracowników równocześnie ograniczamy jej potencjał? Pytanie też, jak będąc po drugiej stronie barykady można się przed takimi działaniami bronić?
Do góry
Script logo