BLOG

 • Zmiany w prawie pracy cz. 3 - ustawa o związkach zawodowych »

   

  [11/02/2019]

  Dużą rewolucję od stycznia 2019 r. spotkała ustawa o związkach zawodowych. 

  Poniżej podkreślamy najważniejsze różnice między starym, a nowym stanem prawnym.

   

 • Zmiany w prawie pracy od 2019 r. cz. 2 - ustawa o pracowniczych planach kapitałowych »

  [20/12/2018]

  Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy część 2 artykułu „Zmiany w prawie pracy od 2019 r.”.

  Dokładnie miesiąc temu Prezydent podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „PPK”). Pracownicze plany kapitałowe w niektórych przypadkach zaczną obowiązywać już od lipca 2019 r. dlatego tematykę tę powinni przyswoić zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

   

 • Zmiany w prawie pracy od 2019 r. cz. 1 - ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją »

  [30/11/2018]

  Rząd chwilowo wycofał się z uchwalenia nowego Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak, że w 2019 r. nie czekają nas żadne zmiany. W związku z tym, że zbliża się koniec roku rozpoczynamy cykl artykułów, dzięki krórym będą się mogli Państwo zapoznać z nowościami wchodzącymi od 2019 r. z zakresu prawa pracy.

   

 • Elastyczne formy wykonywania pracy dla pracowników rodziców dzieci niepełnosprawnych »

  [ 14/08/2018]

   

  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niekórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076) (dalej zwana "Ustawą") wprowadziła zmiany, które zwiększył elastyczność przepisów Kodeksu pracy w zakrsie organizacji czasu pracy niektórych pracowników.

   

 • Godziny nadliczbowe, a dyżur medyczny »

  [07/08/2018]

  W związku z tym, iż godziny nadliczbowe i dyżur medyczny są często mylone i utożsamiane, warto zastanowić się nad różnicami występującymi między nimi. Zwłaszcza, że relacja tych dwóch pojęć budzi polemikę, która negatywnie wpływa na organizacje czasu pracy w podmiotach leczniczych.  

   

 • Zakaz handlu w niedziele i święta »

  [ 28/06/2018]

  W dniu 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305) (dalej zwana "Ustawą").

  Ustawa określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta. Przy czym przez święta należy rozumieć wszystkie dni wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

 • Nowe przepisy w Kodeksie pracy - monitoring »

  [ 23/05/2018]

   W dniu wczorajszym (tj. 22 maja 2018 r.) Prezydent RP podpisał nową ustawę o ochronie danych osobowych, która jednocześnie wprowadza zmiany w Kodeksie pracy. Zmiany wejdą w życie dnia 25 maja 2018 r., a więc tego samego dnia którego zacznie obowiązywać Rozporządzenie o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej (RODO).

 • Sytuacja rodzica wracającego po urlopie wychowawczym »

  [16/03/2018]

  Pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego. Czy mimo to można wypowiedzieć takiemu pracownikowi umowę o pracę?

 • Zmiany z zakresu prawa pracy w 2018 r. »

  [03/01/2018]

  Początek stycznia to idealny moment na zasygnalizowanie zmian w prawie wchodzących w życie w nowym 2018 roku. Jak zapewnia się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w najbliższym czasie Kodeks Pracy nie czeka rewolucja. Jednakże jak co roku, pewne zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych nastąpią. Niektóre są jeszcze na etapie prac, ale niektóre są już pewne i o tych drugich chcemy zakomunikować. 

 • Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych 2018 r. »

  [09/11/2017]

  25 maja 2018 roku czeka nas rewolucyjna zmiana dotycząca ochrony danych osobowych pracowników, co jest następstwem wejścia tego dnia do polskiego porządku prawnego Rozporządzenia Unii Europejskiej, zwane „RODO” (rozporządzenie 2016/679).

 • Odwołanie pracownika przez pracodawcę z urlopu »

  [20/06/2017]

  Przerwanie przez pracodawcę urlopu pracownika reguluje art. 167 kodeksu pracy i należy do wyjątków od zasady przysługiwania pracownikowi nieprzerwanego urlopu z art. 152 k.p.

 • Problematyka terminologii zawodu medycznego »

  [02/06/2017]

  Kwestia wyodrębnienia zawodów medycznych sposród pozostałych zawodów nie jest oczywista i jednoznaczna. Uporządkowanie tego terminu jest istotne dla merytorycznego zakresu prawa medycznego. 

 • Zmiany od 1 czerwca 2017r. w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych »


  [01/06/2017]

  W dniu dzisiejszym, tj. 1 czerwca 2017 roku wchodzą w życie rewolucyjne zmiany dotyczące ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

 • Dłuższy okres na odwołanie od wypowiedzenia – zmiana od 2017 roku »

  [13/04/2017]

  Z  dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadzając tym samym istotne modyfikacje w kodeksie pracy.

   

 • Świadectwa pracy - co nowego? »

  [17/01/2017]

  Pracodawców powinny zainteresować nowe przepisy dotyczące świadectw pracy. 1 stycznia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. 

   

 • Nowy kodeks pracy ? »

  [15/12/2016]

  Trwają intensywne prace Komisji Kodyfikacyjnej nad nowym kodeksem pracy oraz tak zwanym kodeksem zbiorowego prawa pracy. Czy czeka nas rewolucja ? 
   
   
 • System czasu pracy w umowie o pracę i informacji przekazywanej pracownikowi w ciągu 7 dni od jej zawarcia »

  [17/11/2016]
   
  Czy pracodawca ma prawny obowiązek zawierania informacji o – innym niż podstawowym - systemie czasu pracy w umowie o pracę lub informacji, którą powinien przekazać pracownikowi w ciągu 7 dni od jej zawarcia ? 
   
   
 • Ostatnie zmiany w prawie pracy »

  [16/11/2016]
   
  W jednym z ostatnich wpisów przedstawiliśmy Państwu zmiany wprowadzone ustawą z 25 czerwca 2015 r. Dziś przedstawiamy kolejne istotne zmiany, które obowiązują kolejno od 3 sierpnia i 1 września 2016 r. 
   
   
 • Ustawodawca zwiększa rolę mediacji »

  [6/4/2016]
   
  Mediacja to jedna z form polubownego rozwiązywania sporu. Nie rzadko szybsza i mniej kosztowna niż tradycyjne postępowanie przed sądem. Od 1 stycznia br. weszła w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawodawca wprowadza tym samym znaczące zmiany m.in. w Kodeksie postępowania cywilnego, chcąc zachęcić strony postępowania do rozwiązania sporu prawnego właśnie za pomocą mediacji. Czy mediacja stanie się konkurentką postępowania sądowego?  
   
   
 • Instrumenty ochrony prawnej dyskryminowanego zleceniobiorcy (lub innego podmiotu zatrudnionego na podstawach pozapracowniczych) »

   
  [4/1/2016] 
   
  Dyskryminacja zleceniobiorców i innych podmiotów zatrudnionych na podstawach pozapracowniczych to sytuacja nierzadka. Co mogą zrobić, by uchronić sie przed niezgodnymi z prawem praktykami pracodawcy? 
   
   
 • Jak zmieni się prawo pracy w 2016 roku? »

   
  [29/09/2015]
   
  22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, której zmiany polegają w szczególności na ograniczeniu nieuzasadnionych działań pracodawców związanych ze stosowaniem umów na czas określony.
   
   
 • Przynależność do związków nie tylko dla pracowników, czyli kilka słów o wyroku TK »

   
  [11/06/2015]
   
  W ubiegłym tygodniu, w wyroku o sygn. akt K 1/13, Trybunał Konstytucyjny orzekł m.in., że „art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167) w zakresie, w jakim ogranicza wolność tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osobom wykonującym pracę zarobkową niewymienionym w tym przepisie, jest niezgodny z art. 59 ust. 1 w związku z art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.
   
 • Proszę nam o sobie opowiedzieć, czyli kilka słów o tym, o co można zapytać kandydata »

   

  [21/05/2015]
   
  Wybór Edyty Biela-Jomaa, specjalisty z zakresu prawa pracy, na nowego GIODO jest dobrym pretekstem, żeby przyjrzeć się ochronie danych osobowych w szeroko rozumianym obszarze pracy. Jednym z kluczowych momentów, w którym pojawia się problem ochrony danych osobowych jest już etap rekrutacji kandydatów. Warto zatem zadać pytanie, jakich informacji można żądać pracodawca szukając nowego narybku do firmy?
   
 • Lojalność pracowników a przejęcie zakładu pracy, czyli kilka słów o zakazie konkurencji »

   

  [07/05/2015]
   
  Doszło do przejścia zakładu pracy, w którym część pracowników zawarła z pracodawcą umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Jedna z pracownic zdecydowała się zrezygnować z zatrudniania w firmie. Po rozwiązaniu umowy o pracę wystąpiła o wypłatę odszkodowania z tytułu powstrzymania się od podjęcia działalności konkurencyjnej, spotkała się jednak z odmową. W związku z czym pojawiło się pytanie, czy nowy pracodawca jest związany zawartymi przez poprzednika umowami o zakazie konkurencji?
   
 • Czy zezwolenie na pracę zawsze jest konieczne, czyli kilka słów o oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi »

   

  [02/04/2015]
   
  Przedsiębiorca poszukuje pracowników. Na lokalnym rynku pracy nie znajduje jednak osób spełniających jego oczekiwania oraz gotowych podjąć zatrudnienie od zaraz. Jako wyjście z sytuacji rozważa zaangażowanie cudzoziemców, obawia się jednak, że taka procedura będzie czasochłonna i kosztowna. Czy słusznie?
   
 • Podanie nieprawdziwych informacji w raporcie, czyli kilka słów o zwolnieniu dyscyplinarnym »

   

  [26/03/2015]
   
  „Nieprawdziwe informacje w sprawozdaniu przedstawiciela medycznego mogą być podstawą rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia” – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 stycznia 2014 r. (II PK 50/13). Poniżej stan faktyczny oraz rozstrzygnięcie. Warto zauważyć, że na niekorzyść pracownika, jak wskazano w uzasadnieniu, przemawia nie tyle fakt, że spotkania nie miały miejsca, co umyślne podanie pracodawcy informacji niezgodnych z prawdą.  
   
 • 8,50 euro za godzinę, czyli kilka słów o zamieszaniu wokół niemieckiej płacy minimalnej »

   
  [19/03/2015] 
  Przedsiębiorca prowadzi niedużą, zatrudniającą mniej niż dziewięć osób firmę transportową. Załadunek jest w jednej z podwarszawskich miejscowości, a wyładunek najczęściej w kilku miejscach we Francji. Najszybsza i najkrótsza droga prowadzi przez Niemcy. Czy w związku z wprowadzeniem u naszych zachodnich sąsiadów powszechnej płacy minimalnej będzie musiał dostosować pensję swoich pracowników do przepisów zza Odry?
 • Pracodawca wychodzi na polowanie, czyli kilka słów o employee poaching »

   
  [12/03/2015] 
  Międzynarodowy koncern wchodzi na polski rynek, zaczyna się rekrutacja pracowników. Część wakatów udaje się zapełnić dość szybko, część z mniejszą łatwością, ale i tutaj znajdują się chętni, w których można dostrzec potencjał budzący nadzieję, że dopasują się do struktury. Pozostają trzy kluczowe stanowiska w jednym z działów wymagających specjalistycznej wiedzy. Gdzie lepiej znaleźć brakujące ogniwa, jak u konkurencji, tym bardziej, że przejmując kluczowych pracowników równocześnie ograniczamy jej potencjał? Pytanie też, jak będąc po drugiej stronie barykady można się przed takimi działaniami bronić?